Nhận dạng container

Nhận dạng ký tự bằng hình ảnh OCR tạo ra nhiều ứng dụng trong lĩnh vực logistic

Nhan Dang Container
Các thông số container cần nhận dạng

Nhan Dang Ma Container