Futech triển khai hệ thống quản lý xe bằng nhận diện khuôn mặt đầu tiên tại Việt Nam